Bơ nếp Mộc châu

60.000 40.000

Đặc sản cao bằng, đặc sản hà giang, đặc sản tây bắc, đặc sản đông tây bắc , nông sản sạch, nông sản đông tây bắc, nông sản tây bắc , rau củ sạch, thực phẩm sạch,